پارسی | English

سفر

  • موضوعنکات ضروری سفر

    نکات ضروری که در سفر باید رعایت کرد:

    ·        سعی کنیدبه شهریاکشوری که قصد سفرداریداطلاعاتی دررابطه با آن ازقبیل جاهای دیدنی- تفریخی-سنتها-غذاها-آداب ورسوم-آب وهوا-هتلها- هزینه ها-پول وسایرمواردضروری داشته باشید.