پارسی | English

خاطرات سفر

 • بنام خدا               

  درسفر اخیر برخلاف سفرهای قبلی که مقصد ،بیشترکشورهای اروپای غربی بود ولی این بار سعی کردم به کشورهای اسکاندیناوی واروپای شرقی وهمچنین کشورهای منطقه بالکان بروم گرچه دراین بین به چند کشوراروپای غربی هم سفرکردم.

  نخستین ورودم به کشور ایتالیا ،شهرزیبای ونیزبود ،اول بخاطردیداردوستم که دراین شهرزندگی می کندوبعدگرچه این چندمین باربود که به این  شهرزیبا سفرکرده بودم ولی زیبائی ونیزآنقدرهست که کسی ازدیدن دوباره آن احساس تکراری نکند. باچند روز توقف دراین شهربعدبا اتفاق یکی ازدوستانم روانه المان ،شهرزیبای برلین شدیم که واقعا آنجا هم زیبائی خاص خودش رادارد وپس ازآن، سفر اصلی که کشورهای اسکادیناوی بود شروع شد سعی شد که تاآنجائی که مقدور باشد باوسیله های زمینی ازجمله اتوبوس وقطاراستفاده کنیم چون آنقدر طبیعت آنجاها زیباست که حیف است که ازآن استفاده نکرد .بهرحال مقصد بعدی دانمارک بود که ازبرلین تامرزآلمان –دانمارک بااتوبوس رفتیم وبعد سوارکشتی تا به خاک دانمارک رسیده ودوباره پس ازچند ساعت به شهرکوپنهاگ پایتخت دانمارک رسیدیم .واقعا شهرزیباو خوش آب وهوائی است البته درتابستان.پس ازچند روز توقف به سمت اسلو پایتخت نروژشدیم وسپس راهی سوئد شهرزیبای گوتنبرگ که دومین شهربزرگ سوئد می باشد.معمولا ما بیشتر درمرکز کشورها توقف می کردیم وعلت اینکه این شهررا انتخاب کردیم دیداریکی ازدوستان بود که ایشان باعث شد که خیلی به ما دراین شهرخوش بگذرد.پس ازچندروز دوباره راهی شهراستکهلم پایتخت سوئد وازآنجاراهی شهرهلسنکی پایتخت فنلاند شدیم دراین مسیربه اجبارباهواپیمارفتیم چون مرزآن آبی بود وازطریق زمینی راهی وجود نداشت البته دراین کشورها تعدادزیادی دریاچه ورودخانه وجوددارد که زیبائی خاصی به این منطقه داده است.بهرحال پس ازچند روز ماندن درمنطقه اسکاندیناوی ازهلسنکی با کشتی وارد کشورهای اروپای شرقی که اولین آن کشوراستونی بود،شدیم. کشورهائی که قبلا یاجزء خاک شوروی بودند ویا اینکه مستعمره آن بودند.شهرزیبای تالین پایتخت استونی است که شهری است قدیمی ویکی ازکلیساهای بسیارقدیمی درمرکزآن قراردارد.وقتی وارد این کلیسا میشوی بایداز حدود 280پله باشیب تند بالا بروی ومنظره زیبای شهررا تماشاکنی گرچه مقداری بالارفتن مشکل است ولی وقتی به بالای آن می رسی تمام خستگی ازبدنت بیرون می رود زیرا منظره های زیبائی مشاهده می کنی مخصوصا اگردوربینی دردست داشته باشی ومشغول عکاسی باشی.

  ازآنجاراهی کشورلاتویا یا لتونی شهرریگا پایتخت شدیم ،این شهرهم یکی ازشهرهای قدیمی دراین منطقه می باشدوبا یک اقتصاد قوی.بطوری که واحدپول آن (لاتس)از یورو هم قویترمی باشدوبالاخره سپس وارد کشورلیتوانی شهر(ویلنیوس)پایتخت شدیم که آخرین کشور ازکشورهای جداشده ازاتحادجماهیرشوروی سابق بوداین کشورهاگرچه کوچک هستند ولی طبیعت فوق العاده زیبائی دارند .

  ازلیتوانی راهی کشورلهستان شهرورشوپایتخت آن شدیم .شهرلهستان شهری بزرگ ودیدنی ودارای موزه های زیادی مخصوصا موزه جنگ جهانی دوم که فوق العاده زیباودرعین حال غم انگیز.چون آثاروعکسهای زیادی ازخرابیهای جنگ رادرآنجامی بینی،البته لازم بذکراست که کشورلهستان ازمذهبی ترین کشورهای اروپامی باشدکه براحتی قابل مشاهده می باشد.

  پس ازچندروزتوقف درآنجاراهی کشورجمهوری چک شهرزیباوبسیارقدیمی پراگ( پایتخت )شدیم .دراین شهرقدیمی پرازجاذبه های توریستی ودیدنی وجودداردکه فوق العاده زیباست. لازم بذکراست که ازتمام کشورها عکسهائی گرفته شده وشمامی توانید تعدادی ازآن عکسهارادرقسمت گالری مشاهده کنید ،البته بدلیل محدودیت فضا فقط تعداداندکی عکس  گذاشته شده است.

  مرحله بعدی گرچه مقصد کشورهای دیگری ازاروپای شرقی بودولی برای دیدن یکی دیگرازدوستان راهی وین پایتخت اتریش شدیم البته شهروین هم یکی ازشهرهای قدیمی وزیبای اروپاست وبرای چندمین باربودکه به آن شهر میرفتم.درآن شهرهم چندروزماندیم که سرانجام دوستم بعلت گرفتاری کاری مجبوربه بازگشت به کشورشدومن هم به تنهائی به ادامه سفرپرداخته که اول راهی شهر(براتیسلاوا)پایتخت اسلواکی شدم .کشوراسلواکی که قبلا جزء کشورچک اسلواکی بود که بعدا به دوکشورتقسیم گردید یک جمهوری چک ودیگری اسلواکی.این شهرگرچه فاصله نزدیکی باشهروین دارد(حدود 50کیلومتر) ولی ازنظراقتصادی ومدرن بودن قابل مقایسه با آن نمی باشدمثل اینکه شماازیک شهروارد یک روستا می شوید.بهرحال این شهرهم زیبائیهای خاص خودش راداردوبرای یک توریست دیدنی.

  ازاسلواکی راهی کشورزیبای مجارستان شهربوداپست پایتخت آن شدم که این هم یکی دیگرازشهرهای زیباودیدنی اروپای شرقی است.ازمراکزقدیمی وموزه های آن دیدن کردم وپس از سه روزاقامت راهی شهرزاگرب پایتخت کرواسی شدم. این کشورقبلا جزء کشوریوگسلاوی بودکه پس ازفروپاشی آن کشوردرسال 1992به استقلال رسید.پس ازدیدن این کشورراهی کشوربوسنی وهرزگوین شدم کشوری کوهستانی وخوش آب وهواوبامردمی مهربان .این کشورهم جزء کشوریوگسلاوی سابق بود که پس ازنبردی سنگین باکمک نیروهای ناتودرسال 1992به استقلال رسید. بیشترمردم این کشورمسلمان هستند.این کشوربرخلاف دیگرکشورهای اروپائی، کشوری ارزان وباغذاهای لذیذ وباطبع شرقیها مخصوصا ماایرانیها.چون کشورهای حوزه بالکان درزمان امپراطوری  عثمانی جزء این امپراطوری بودند بنابراین فرهنگ ترکهادراین کشورهازیادرواج گرفت مخصوصا غذاهای ترکی.پایتخت این کشورهم شهرسرایوو می باشد که شهری زیباودیدنی است.

   پس از دیدن ازجاهای تاریخی ودیگرمکانها راهی شهرپودگوریتساپایتخت کشورمونتنگروشدم این کشورهم یکی دیگرازکشورهای یوگسلاوی سابق وجزءکشوهای حوزه بالکان است دراین کشورهم مانند دیگرکشورهای منطقه بالکان تقریبا جمعیت مسلمان ومسحیها برابراست بطوریکه حتی تعدادمساجد بیشترازکلیساهامی باشد وضعیت اقتصادی مردم هم دراین کشورهازیادخوب نیست وپس ازآن راهی کشورکوچک کوزوو که پایتخت آن شهرپریشتینا است شدم این کشور یکی ازکوچکترین کشورهای منطقه بالکان می باشد که فقط یک روزدرآن بیشترتوقف نکردم وپس ازدیدن آن شهرروانه کشورمقدونیه ،شهراسکوپه  پایتخت آن شدم .این کشورزادگاه اسکندرمقدونی است که درزمان هخامنشیان به امپراطوری ایران حمله کردوتخت جمشیدرابه آتش کشید.وقتی به مرکزاین شهروارد می شوید پرازمجسمه های بزرگی ازاسکندرودیگرفرماندهان جنگی آن زمان می بینید شهری است بسیارزیبا ودیدنی بامحله های قدیمی وجدید.چون درکناریک کوه قرارگرفته اگرباتله کابین به بالای کوه بروید منظره های زیبائی رامشاهده خواهیدکرد.پس ازآن روانه کشورآلبانی پایتخت آن شهرتیراناشدم.کشوری که روزگاری دارای سیستم کمونیستی بود که هنوزهم آثارفقردرآن زیاددیده می شود.زیادازساختمانهای مدرن ولوکس خبری نیست ولی بهرحال زیبائیهای خاص خودش رادارد،قبل ازرفتن به این کشورافراد زیادی به من توصیه می کردند که به این کشورمسافرت نکنم چون بسیارناامن وخطرناک است ولی من به آن توصیه هاعمل نکردم وبرعکس گفته آن افراد،کشورامن ومردم خونگرمی را مشاهده کردم.بهرحال کشورهای اروپای شرقی ومنطقه بالکان گرچه ازنظراقتصادی زیادقوی نیستند(البته نسبت به کشورهای اروپای غربی) ولی دارای مردمی خونگرم و طبیعت زیبائی هستندکه دارای جذابیتهای توریستی می باشد وسرانجام راهی کشوریونان شهرآتن پایتخت آن شدم کشوری که روزگاری یکی ازامپراطوریهای بزرگ بودکه آثاربجامانده آن کاخ آکروپلیس درشهرآتن می باشد که تقریبا شبیه پرسپولیس خودمان می باشد.وجوداین آثارباعث شده که سالانه تعدادزیادی توریست خارجی برای دیدن آنهابه این کشوربیایندالبته کشوریونان علاوه براین کاخ آثارزیبای فراوانی دارد که دراینجاازذکرآنان خودداری می گردد.بالاخره پس از چندروزماندن دراین کشورراهی استانبول شدم وچون دراین سفرطولانی زیادخسته شده بودم چندروزی دراستانبول ماندم گرچه این شهرهم دارای مکانهای زیبای زیادی مثل کاخ امپراطوری ومساجد وبازار مربوط به دوره عثمانی می باشدوهمچنین بازارهای جدید زیادی برای خرید. عاقبت پس ازاین همه گشت وگذارروانه شهرزیبای شیرازشدم وبه کاروزندگی خودمشغول شدم.